Kaip tapti klubo nare ?

Content/photo to come

Alytaus miesto klubo „Zonta“ nariais gali būti veiklūs, savarankiški Alytaus krašto asmenys, pripažįstantys klubo įstatus ir pakviesti dalyvauti klubo veikloje.

Narystė klube yra šių rūšių: tikrasis narys (klasifikuojama pagal Marian de Forest klasifikacijos žinyną); buvusi klubo prezidentė; nuolatinis narys; garbės narė (narys); rėmėja (rėmėjas); eksnarys.

Kandidatų į tikruosius narius ieškoma tarp žinomų visuomenėje asmenų, atkreipiant dėmesį į atskirų veiklos rūšių lyderius, taip pat moteris, pasižymėjusias savo darbine ar visuomenine veikla, altruizmu, pagalba ir parama aplinkiniams, aukštomis moralinėmis savybėmis.

Klubo valdyba apsvarsto pateiktą kandidatūrą į tikruosius narius. Sprendimas priimti kandidatą klubo tikruoju nariu priimamas atviru balsavimu. Bent vienam valdybos nariui pasinaudojus veto teise, kandidatūra į tikruosius klubo narius atmetama. Klubo valdybai nutarus patvirtinti pasiūlytą kandidatą į tikruosius klubo narius, naujasis narys informuojamas apie eilinį llubo narių susirinkimą, kuriame jis bus pristatomas visiems nariams. Atskirais atvejais klubo valdyba naujo nario priėmimo klausimą gali deleguoti klubo narių susirinkimui.

Teikiant klubo valdybai naujų kandidatų į tikruosius narius kandidatūras, pirmenybė teikiama klube nesančių profesijų atstovams.

Buvusi klubo prezidentė, tęsianti narystę klube tikrąja nare, turi teisę dalyvauti valdybos ir komitetų veikloje su balsavimo teise (patariamasis balsas).

Buvusi klubo prezidentė, išstojusi iš klubo, turi teisę dalyvauti klubo organizuojamuose renginiuose, susirinkimuose be balsavimo teisės.

Tikrasis narys po penkerių metų tampa klubo nuolatiniu nariu.

Klubo garbės narėmis (nariais) gali būti renkami asmenys, kurie savo veikla, darbu, gyvenimo būdu itin nusipelnė tarptautiniu, šalies ar miesto mastu. Dėl asmens išrinkimo garbės nariu balsuojama klubo narių susirinkime atviru balsavimu. Garbės nariu laikomas ir asmuo, už kurį privatūs rėmėjai sumoka įmokas, jeigu tam neprieštarauja klubo nariai.

Klubo nariai turi lygias teises vieni kitų atžvilgiu, nesvarbu, kokias pareigas eina klube, ar teikia labdarą, paramą.

Klubo nariai turi teisę: dalyvauti klubo veikloje ir visuose klubo renginiuose; rekomenduoti naujus narius; rinkti kitus ir būti išrinktas į visas klubo renkamas institucijas ir vadovaujančius organus; dalyvauti tvarkant klubo reikalus, siūlyti naujas klubo veiklos gerinimo kryptis, teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti ir plėtoti, teikti siūlymus naujoms klubo veikloms pradėti, atvirai reikšti savo nuomonę visais klubo veiklos klausimais; dalyvauti klubo susirinkimuose su balsavimo teise, dalyvauti klubo organų veikloje; dalyvauti „Zonta International“ programose; laisvai išstoti iš klubo narių, raštiškai apie tai informuojant klubo valdybą ar prezidentę.

Klubo nariai privalo: laikytis klubo įstatų, vykdyti klubo narių susirinkimo ir valdybos sprendimus, nutarimus bei nurodymus; dalyvauti klubo narių susirinkimuose; aktyviai dalyvauti klubo veikloje, prisidėti prie klubo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, dalyvauti valdymo organų darbe; būti tolerantiški klubo nariams, gerbti jų nuomones, pažiūras, teises; propaguoti klubo siekius, ginti jo garbę ir principus; mokėti nustatyto dydžio ir nustatyta tvarka nario mokestį „Zonta International“ centrui, regionui, klubo veiklai vykdyti; vykdyti kitus prisiimtus įsipareigojimus.

Alytaus „Zontos“ klubas vienija 18 narių: Inga Balionytė, Ona Adelė Berškienė, Rima Dabulienė, Inga Daukšienė, Roma Grabienė, Rūta Jasionienė, Ona Klinavičienė, Birutė Korevienė, Rasa Korevienė, Angelė Kvaraciejienė, Jūratė Mitrulevičienė, Regina Morkuvienė, Zofija Rauličkienė, Rima Remeikaitė, Daina Sarpalienė, Aušra Skroblienė, Violeta Skudrienė, Jelena Tučina.

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.